سرفصل دوره آموزش Programming with Python

 • بررسی تفاوت عملگر تقسیم در نسخه ۲ و ۳
 • معرفی __future__ و نحوه دسترسی به تقسیم نسخه ۳ در نسخه ۲
 • بررسی انواع حالات نمایشی برای اعداد float
 • comment گذاری
 • معرفی چند تابع و دستور کاربردی جهت اهداف آموزشی
 • بررسی print در نسخه ۲ و ۳
 • بررسی input و raw_input در نسخه ۲ و ۳
 • بررسی globals و locals و range و dir و id و type
 • ساختار شرطی
 • عملگر های مقایسهای
 • معرفی indention
 • بررسی if به تنهایی
 • بررسی if به همراه else
 • بررسی elif
 • بررسی عبارت pass
 • بررسی شرط چندگانه (and و or )
 • بررسی شرط های تودرتو
 • شرط تک خطی
 • ترکیب شرط های تعریف شونده روی اعداد با عملگر های( )
 • استفاده از if و elseدر یک خط( معادل عملگر ? در زبان های c base)
 • رشته ها
 • رشته های تک خطی
 • رشته های چند خطی
 • نحوه دسترسی به یک حرف از رشته
 • string slicing
 • بررسی indexing منفی
 • بررسی عملکرد عملگر + و * و in در رشته ها
 • تبدیل داده های عددی به رشته و بالعکس
 • بررسی برخی کارکتر های خاص( مانند \n )
 • بررسی رشته های خام
 • کاربرد -*- coding: utf -8-*-
 • string formatting
 • new string formatting
 • old string formatting
 •  
 • list ها :
 • انواع حالات تعریف لیست
 • دسترسی به اعضای لیست
 • بهروز رسانی مقادیر لیست
 • افزودن و حذف اعضای لیست
 • بررسی عملکرد چند عملگر بر لیست
 • بررسی چند تابع پرکاربرد
 •  
 • tuple ها:
 • انواع حالات تعریف تاپل
 • دسترسی به اعضای تاپل
 • بررسی عملکرد چند عملگر بر تاپل
 • بررسی چند تابع پرکاربرد
 • جا به جایی مقدار ۲ متغیر
 • مقایسه Tuple و list
 •  
 • dictionary ها:
 • انواع تعریف دیکشنری ها
 • استخراج اطلاعات دیکشنری
 • افزودن اطلاعات به دیکشنری
 • افزودن اطلاعات به دیکشنری
 • حذف اطلاعات از دیکشنری
 • بررسی چند تابع کاربردی
 •  
 • حلقه ها:
 • حلقه for
 • حلقه تک خطی
 • حلقه های تودرتو
 • حلقه while
 • حلقه تک خطی
 • حلقه های تودرتو
 • بررسی else در حلقه for
 • اجرای حلقه بر dictionary ها
 • کاربرد عبارت pass و break و continue
 • بررسی تفاوت کاربرد while و for
 •  
 • توابع:
 • انواع تابع از نظر آرگومان های ورودی
 • انواع تابع از نظر خروجی
 • return کردن چند مقدار
 • تهیه داکیومنت برای تابع
 • تابع تک خطی
 • تابع lambda
 • توابع بازگشتی
 • Generator ها
 • مقایسه سرعت عمل تابع بازگشتی و معمولی
 • تعریف یک ژنراتور ها
 • استفاده از ژنراتور ها
 • بررسی کاربرد ژنراتور ها
 •  
 • Set ها:
 • تعریف مجموعه
 • افزودن اطلاعات به مجموعه
 • بررسی عملیات مجموعه ها )نظیر اشتراک و اجتمال و زیر مجموعه و ...)
 • اجرای برنامه های پایتونی
 • import کردن در محیط پایتون
 • reload کردن برنامه
 • اجرا به صورت script
 • گرفتن ورودی از terminal
 • تعیین نحوه اجرای برنامه در حالت import کردن یا اجرای اسکریپتی
 •  
 • ماژول ها و پکیج ها:
 • ایجاد ماژول
 • ایجاد پکیج
 • انواع حالات import کردن
 • PYTHONPATH
 • مشکل loop بی نهایت در import کردن 2 ماژول
 • آشنایی با sublime و eclipse و jupyter
 • کاربرد semicolon (;) و backslash (\)
 • Zen of Python
 • آشنایی با برخی PEP ها
 • معرفی عدد بی نهایت و برخی محاسبات مربوط به آن
 • معرفی nan
 • معرفی نوع داده null
 • بررسی تفاوت null و nan
 • virtualenvwrapper-win و virtualenvwrapper و virtualenv
 • ساخت محیط مجازی
 • نمایش محیط های مجازی موجود
 • فعال سازی و غیر فعال سازی محیط مجازی
 • حذف محیط مجازی
 • بررسی ساختار فایلهای یک محیط مجازی
 • تهیه نسخه پشتیبان از محیط مجازی
 • کنترل خطا
 • Assertion
 • try – except
 • finally و else بررسی عبارت
 • try – except های تودرتو
 • try – except های چندگانه
 • ارسال آرگومان ورودی به exception
 • کار با File
 • بررسی سطوح دسترسی به فایل
 • باز کردن فایل
 • خواندن و نوشتن در فایل
 • معرفی چندین تابع کاربردی
 • تغییر نام فایل
 • بستن فایل
 • حذف فایل
 • کار با فولدر ها (system directory )
 • کار با تاریخ و زمان
 • کار با دیتای اینترنت
 • Decorator ها:
 • بررسی مفهوم decorator
 • تعریف decorator
 • نحوه استفاده از decorator
 • معرفی و مقایسه اشیاء immutable و mutable
 • مقایسه deep copy و sallow copy
 • OOP
 • ساخت کلاس
 • ساخت شی از کلاس
 • class variable
 • دسترسی به اجزای کلاس
 • method
 • static method
 • class method
 • بررسی مفهوم self
 • متد سازنده __init__ (بررسی متد)
 • متد مخرب ) __del__ بررسی متد(
 • سربارگذاری عملگر ها
 • تهیه داکیومنت برای کلاس
 • افزودن و حذف دستی ویژگی به شی
 • در نام گذاری ها underline بررسی کاربرد
 • ارث بری
 • معرفی و مقایسه old style classes و new style classes
 • data hiding
 • بررسی روابط بین اشیاء و کلاس ها

 

پیش نیاز دوره آموزش Programming with Python

مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی

لیست ارائه های دوره Programming with Python

ردیف عنوان دوره روزهای تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت شهریه (ریال) توضیح پیش نیاز ثبت نام
1 Programming with Python پنجشنبه 08:00 تا 13:00 01-09-03 60

31,080,000

ثبت نام
2 Programming with Python یکشنبه, سه شنبه 17:30 تا 20:30 01-09-20 60

31,080,000

ثبت نام

مقالات مرتبط با وب و برنامه‌نویسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *