عکس های یادگاری دوره های پایان یافته در سال 1399

3D MAX استاد مبشری

حسابداری مالی بازرگانی استاد ابویسانی

ICDL استاد اعلائی

PhotoShop  استاد قاسمی

کلاس SEO  استاد جعفری

کلاس SEO استاد نیما جعفری تابستان 99

حسابداری مالی خدماتی استاد آقای سمندری

3D MAX  استاد مبشری

 کلاس Photoshop استاد قاسمی

ICDL 2 استاد قاسمی

کلاس web Design استاد جلیلوند

حسابداری مکانیزه استاد جوادزاده

کلاس ICDL2 استاد سمیعی

کلاس photoshop  استاد کاووسی دی 99

کلاس ++c  استاد آجودانی دی 99

کلاس programmning with python استاد هانی  دی 99

 کلاس CATIA  استاد سمنکان دی 99

کلاس +network استاد کرانی زاده دی 99

کلاس programmning with python استاد سربازی دی 99

کلاس متره برآورد استاد باغی دی 99

کلاس حسابداری مالی خدماتی استاد بردبار دی 99

کلاس ICDL 1  استاد آجودانی دی 99

کلاس اتوکد استاد اهوازی

کلاس REVIT استاد سلیمانی

کلاس Networking استاد کرانی زاده

کلاس MSP  استاد شریفی تابستان 99

کلاس اکسل پیشرفته استاد دادگر تابستان 99

کلاس اکسل پیشرفته  استاد دادگر