سرفصل دوره آموزش حسابداری صنعتی

آشنایی با ساختار سیستم حسابداری قیمت تمام شده (ماهیت، هدفها و سودمندی)

آشنایی و هزینه شناسایی هدفها و اصطلاحات هزینه ها

هزینه یابی و کنترل مواد و دستمزد مستقیم

دستمزد مستقیم و هزینه های جانبی حقوق و دستمزد

هزینه یابی کنترل هزینه های سربار

جذب یا تخصیص هزینه های سربا ساخت به محصولات و سفارشات 

سیستم هزینه یابی سفارش کار

هزینه یابی مرحله ای

هزینه یابی استاندارد

بودجه جامع و حسابداری سنجش مسئولیت

 

پیش نیاز دوره آموزش حسابداری صنعتی

حسابداری مالی خدماتی

لیست ارائه های دوره حسابداری صنعتی

ردیف عنوان دوره روزهای تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت شهریه (ریال) توضیح پیش نیاز ثبت نام

مقالات مرتبط با حسابداری